Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Хабзэ. Щхьэ щlэлъэныкъуэм пыщlа Хабзэр
 
ХАБЗЭ. ЩХЬЭ ЩlЭЛЪЭНЫКЪУЭМ ПЫЩlА ХАБЗЭР
 
 
Хьэщlэм ныш хуаукlамэ, щхьэ лъэныкъуэ ижьыр хьэщlэ нэхъыжым хутрагъувэ, тхьэкlумэр дэгъэзеяуэ. Пэнцlывыр хьэщlэм дежкlэ гъэзауэ щытын хуейщ, ауэ ар и бгъэгум иплъэу ягъэувкъым. Хьэщlэ нэхъыжьымрэ хэгъэрей нэхъыжьымрэ я зэхаукум дэплъу е хьэщlэ нэхъыжьым и дамэ ижьымкlэ блэплъу гъэувыпхъэщ.

lэнэм къытехьэр зы щхьэ лъэныкъуэщ.
 
Бзылъхугъэ lэнэм щхьэ лъэныкъуэ тралъхьэкъым. Бзылъхугъэ хьэщlэм хутрагъэувэ блыпкъ зэпыуда, lэфракlэ едзылlэнхэр ящlыгъуу, жьэ къупщхьэ, бзэгу хуэдэхэр.
 
Хьэщlэм щхьэ лъэныкъуэр имыкъутэу Тхьэмадэм йолъэlу, щхьэ лъэныкъуэр хутрегъувэ, пэнц1ывыр lэнэм и кlэм плъэуэ. Тхьэмадэм щхьэлъэныкъуэр екъутэ. Тхьэкlумэр къытрегъэжри гупым нэхъыщlэу хэсым ирет. Пэнцlывыр, нэщlащэр, щхьэпхэтlыргур тlууэ зэгуэчауэ тепщэчым илъу хьэщlэ нэхъыжьым хуегъэувыж. Нэхъыщlэм тхьэкlумэр lитlкlэ къещтэ.
 
Пэнцlывыр хьэщlэ нэхъыжьым къыбгъэдэс хэгъэрейм ирет, нэщlащэр щхьэ зыкъута хэгърей нэхъыжьым ирет, езыр куцlыр зэрыль щхьэпхэтlыгур къызыхуегъанэ. А щхьэ лъэныкъуэм и lыхьэ зритым хуишииху зыгуэр жриlэурэ ирет: тхьэкlумэр зритыи – "Жану даlу, ауэ зэхумыхыпхъи зэхумых!". Нэщlащlэр зритым – "Уи нэр гъаплъэ, ауэ плъагъу псори умыlуэтэж!". Пэнцlывыр зритым – "Мэкlэ lэзэу щыт, сытми гу лъытэ!". Езым къищтам щхьэкlэ "Сэ къэхъуну-къэщlэнухэм сегупсысын щхьэкlэ!" - жеlэ. Нэгъуэщl лlэужыгъуэуи жlыпlэ мэхъу.
 
Щхьэ лъэныкъуэ сэмэгур хьэщlэ lэнэми къытралъхьэкъым, унагъуэми ирахкъымым. Ар ишхыну зыхуэфащэ унагъуэм имысмэ, щхьэ лъэныкъуэ сэмэгур зыми хуамыхьу зыхуагъэфащэр къраджэри ирагъэшх. Мэл яукlауэ гъунэгъу лlыжь lыхьэ хуахьми яхьыр щхьэ лъэныкъуэ ижьыр.
 
Адыгэ Хабзэ