Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Мыр жаlэурэ Гъэрэ щlырэ щызыхэкl Тхьэлъэlум цlыхухэр къырашалlэ

Уэ, жылэ махуэу Тхьэм и нэфlыр зыщыхуэнхэ!

Зэхэзыххэр фыкъэдаlуи,

Адрейхэм тхуажефlэж!

Нобэ дэ ди гуфlэгъуэшхуэщ!

Нобэ дэ ди тхьэлъэlушхуэщ!

Тхьэлъэlушхуэ дэ зэтщlэкlыр.

Гъэрэ щlырэ щызэхэкlырщ!

Маржэ, фынежьэ!

Маржэ,фынакlуэ!

Фынытхуеблагъэ!

Нэхъыжьхэм я псалъэ фыщедэlуэнщ!

Нэхъыщlэхэм я джэгум дыздыхэтынщ!

Нэхъ lущхэр къыщынэхуэнущ!

Нэхъ лъэщхэр щызэхэкlынущ!

Къэфэнухэри ди куэдщ!

Уэрэдкlи дыбейщ!

Лэкъуми дгъэжьэнущ!

Тыхьри щыlэнущ!

Псори хьэзырщи,

Дызыхуеижыр мы зырщ

Фынытхуеблагъэ!

Фынытхуеблагъэ!

Уэ жылэ махуэу, Тхьэм и нэф1ыр зыщыхуэнхэ!

Фынытхухэт!

 

Адыгэ Хабзэ