Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Хабзэ. Мазэщlэ Хъуэхъу / Гимн новой Луны
 
ХАБЗЭ. МАЗЭЩlЭ ХЪУЭХЪУ
 
 
 
Уэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэ!
 
Мазэщlэу къытхуэунэхуар –
 
Мазэ махуэ тхуэщl,
 
Мазэ узыншэ тхуэщl,
 
Мазэ уэфl тхуэщl,
 
Фlыгъуэ къытхудэгъакlуэ,
 
Дыдэгъэузыншэ!
 
Хэхъуэр дибэу
 
Хэщl димыlэу,
 
Мазэщlэр етхьэкlыну,
 
Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ!
 
Дынолъэlу!
 
Дынохъуэхъу!
 
 
Адыгэ Хабзэ