Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Хабзэ. lуэху ублэ хъуэхъу / Гимн начала дела
 
ХАБЗЭ. 1УЭХУ УБЛЭ ХЪУЭХЪУ
 
 
 
Уэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэ!

Уэ ди Тхьэ закъуэ!

Iуэху къетхьэжьам

ФIыгъуэр къыдэгъакIуэ,

ПсынщIэ теIуэ

ФIы теIуатэ,

Махуэу дыгъэублэ

ФIыкIэ дыгъэух!
 
 

 

Адыгэ Хабзэ