Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

lэнэм и япэ Хъуэхъуищ

Хабзэмкlэ lэнэр тхьэмадэм хъуэхъуищкlэ еублэ

1. Япэ хъуэхъур Тхьэшхуэ хъуэхъуращ.

2. Етlуанэ хъуэхъур зыхуэгъэзар хьэщlэ къезыгъэблагъэ лъэныкъуэращ.

3. Ещанэ хъуэхъур гупым хуэгъэза хъуэхъущ.

Абы и ужькlэ ижьирабгъумкlэ къыщысым щlыщlэдзауэ, нэхъыжьыгъэм елъытауэ lэнэм щысхэм зэрызурэ хъуэхъур ярет. Ахэм я хъуэхъур сытым хуэгъэзэнуми езыхэм хуитыжщ.

 

Адыгэ Хабзэ