Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Хьэтуссэ. Мывэщхъуэ кlанэ здэщыlэм Тхьэлъэlу

Хьэтусса, Нарт Хэкум и зы щ1ып1эм, Мывэщхъуэ кlанэ здэщыlэм Тхьэлъэlу

Адыгэ Хабзэ