Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Хабзэ. Жылэ трасэ Хъуэхъу
 
Уэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэ!
 
Уэ ди Тхьэ закъуэ!
 
Жылэ махуэ тедгъасэ,
 
Тезысар гъэузыншэ,
 
Бэвыр къыхэлъхьэ,
 
Зы напIэм тIу ирегъащIэ,
 
Зы лъэдийм щхьэмыжитI къыпыгъакIэ.
 
Зы щхьэмыжыр зы матэу
 
Зы пхырыр зы къэпу,
 
УзыншагъэкIэ къедгъэхьэлIэж
 
ГуфIэгъуэкIэ дыгъэшхыж!
 
 
Адыгэ Хабзэ