Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Хабзэ. Япэ уэс Хъуэхъу / Гимн первого снега
 
ХАБЗЭ. ЯПЭ УЭС ХЪУЭХЪУ
 
 
Уэсурэ уэсгунэ нэху,
Уэс гунэ хужь,
Тхьэм укъытхуихь!
 
Уэс хьэубзэрэ
Жьыч гъэlэсэу,
Губгъуэжьу диlэр уэсмыч ищlырэ
И чахуэм щlы щхьэфэр къызэгуитхъыу,
Уэс махуэу,
Уэсыфlыу
Тхьэм къытхуихь!

Дызэрыхъуахъуэр фlыгъуэщи,
Фlыгъуэ къыдэкlуэу,
Бэвылъэу,
Здынэсым ужьыфl къыщинэу,
Мыгъуэлэгъуасэу,
Цlыкlухэм ещэбэкlырэ
Инхэм егуэпэкlыу,
Уэсыфlти - жаlэмэ,
Уэсгунэти аращ - жаlэжу
Апхуэдэ уэсыфlыр 
Тхьэм къытхуихь!

Щlымахуэпэм и lэшажьэу,
Шылэ мазэм и щауэгъуу,
Мазэхъуанэм и lэжьэгъуу
Уэс махуэу Тхьэм къытхуихь! 

Ди жылэхэри 
жылафlэ lыхьэхэм
Ящыщ Тхьэм ищl!


 
Адыгэ Хабзэ