Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Адыгэм ди фlэщхъуныгъэр...

Адыгэм ди фlэщхъуныгъэр Адыгагъэращ, ауэ нобэ ар зыщlэж гъуэтыгъуей хъунущ, абы къикlкъым ар къэщlэжын хуэмейуэ. Адыгагъэр зиlысыр зымыщlэхэм, е ар къыпхуэщlэжынкъым жызыlэу гупсысэхэр адыгагъэм ухуэзышэж гъуэгум текlхэри нэгъуэщl фlэщхъуныгъэ гъуэгухэм теувахэщ, ар сыт хуэдэ гъуэгу жыпlэмэ муслъымэныгъэ, чристэныгъэ, кришнэ хуэдэхэри хэту. 


Ауэ мыпхуэдэ гъуэгухэм утету зэи щlэх адыгагъэм ухуэзышэжын гъуэгум утеувэжынкъым. Нобэ муслъымэныгъэращ адыгэр дыкъезэлынур жызыlэхэми я щхьэри къагъэпцlэжри адрейхэри къагъэпцlэну хэтщ къагурыlуэжу ящlэми къагурымыlуэжу ящlэми. 

Адыгэр адыгэу укъэзыгъэнэнур адыгагъэращ, ар къызэрыщlэжын хуей гъуэгум теувэжын хуейщ. Ар къэтщlэжмэ нобэ хабзэншагъэу хабзэ тхуэхъуа псори Адыгэ Хабзэм къыхэтцlыхукlыжу щlэддзэнущ, къыхэдгъэкъэбзэкlыжыфынущ. Адыгагъэр зи лъабжьэ щlэлъ Адыгэ Хабзэр къэщlэрэщlэжынут икlи ди гъащlэ махуэ къэс зызужьым зэдиужьу дыпсэуфынут нобэ хуэдэу зы цlыху цlэрыlуэ йэ ипэм щыгъуэ зы пщы гуэрым ищlат жытlэрэ ар хабзэу къытщымыхъуу. Хабзэм и пщалъэу щытынур адыгагъэрат, цlыхугъэкlэ гъэнщlа адыгагъэрэт.

Нобэ хэт зищlэжуми зимыщlэжуми нэгъуэщl фlэщхъуныгъэ къищтами адыгэм ди Тхьэм епцlыжауэ аращ, апхуэдэр нэхъыбэ хъуащи аращ лъэпкъ кlуэдыр къыщlытхуэкlуэри. Тхьэри, Алыхьри, Богри ... псори зыщ жызыlэхэми пцlы яупс. Буди, Кришни, Алыхьыри зэрымызым хуэдэу Тхьэри Алыхьыри зыкъым.

Дэ ахърэт диlэкъым, дэ диlэр хьэдырыхэщ. Хьэдырыхэм жэнэти жыхьэрмэи щыlэкъым, щыlэр ди япэ ища ди нэхъыжьхэращ, зи пащхьэ дихьэжынуращ. Напэ диlэу напэ хужькlэ абыхэм я пащхьэ дихьэжынумэ ар зэлъытар адыгагъэм дыхуэпэжу дызэрыпсэуаращ ...Адыгэ Хабзэ