Вход  RSS

ХАБЗЭ

 

Псори Зыщ - псори Хыщ.   Хым и бзэр - зыбзэщ.   Хым и бзэр - Хабзэщ

Главная » Статьи » Статьи

Адыгэ лъэпкъым хуэгъэза Хъуэхъу.

Адыгэ лъэпкъым хуэгъэза Хъуэхъу


Уафэ джабэр ди унэ бжыхьу,

Щlым и лъащlэр ди тlысыпlэу,

Уафэгъуагъуэм дыкъимыгъаскlэу,

Къаскlэхэр ди бийхэр арауэ,

Хъуаскlэхэр ди жьэгу мафlэм къыдидзу,

Дыгъэ къуэпсым и нэхур къытхидзу,

Пшэхэр ди къуэш пэлъытэу,

Ди анэ-адэхэр псом хуэмыдэу тлъытэу,

Ди зэхуаку дэлъыр гулъытэу,

Жагъуэгъухэм ягу щагъэфlхэр ткъутэу,

Езыхэм ди щхьэц налъэ яхуэмыкъутэу,

Ди къуэшхэм щынэлыр ядэткъутэу,

Ди пщащэхэм закъутэрэ загъафlэу,

Ди губгъуэ lэнэхэр дыгъафlэу,

Гупсысэ lэфlхэр гухэм щыдгъафlэрэ

Къытпэщылъ lуэхухэр щlыкlафlэу,

Гъуэгу къытпэщылъыр къызэнэкlыгъуафlэу,

Нартхэ я лъэужьыр хэмыгъуащэу,

Гъуащэхэр нэ къыдэзыщэхэр арауэ,

Ди унэ гуащэхэр lущабэу

Дызытеувэр щlы фlыцlэ щабэу,

Зыддзымэ дымыщэ пlащэу,

Ди пщащэхэр къытхуэгумащlэу,

Адыгэ Хабзэр ди щlэблэм едгъащlэу,

Шыгъу пlастэм зыщыдмыгъащlэу,

Фlы щlэным дыхуэпlащlэу,

Нэщхъеягъуэхэр ди мащlэу,

Ди псы уэрхэр lуедмыгъащlэу,

Ди псыхъуэжь кlуэцlхэр къабзащэу

Адыгэ цlыхухэр щэджащэу,

Уз бзаджэхэм дыгъуасэр я мащэу,

Адыгэщlхэм дыщытепщэу,

Жьы махуэхэр къытхуепщэу,

Ди псыхэр мыутхъуэрэ,

Псынэпсхэр бжыгъэншэу къыщlэжу,

Ди lэнэм тетыр тхъущlэжу,

Ди тхыдэ телъыджэр тщlэжу,

Щlэблэр къуэпс бжыгъэншэу къыткъуэжу,

Сыт тхузэфlэмыкlами зытщlэжу,

lуэху зэпыдгъэуахэм тхупыщэжу,

Ди напэхэр мылъку щхьэкlэ дымыщэжу,

Тщыгъупщэжар къытхуэщlэжу,

Гъавэр хадэхэм щыгъунэжу,

Къуэпс ныкъуэфхэр пыдгъэжу

Зэпыча псор тхузэпыдэжу,

ЩхьэгъэпцIэныр дымыдэжу,

Ддэр цlыхугъэрэ напэу,

Адыгэ Хэкум и lуэхур тфlэнэхъапэу,

Зэгурыlуэныгъэр ды зэхуакум щыбатэу

Щхъужь къыдатхэр тфlэфоматэу,

Зыми зедмыгъэщхьрэ

Псоми зыкъыдагъэщхьыу,

Ди псыежэххэм я щlагъыр мывэкlэщхъыу,

Дыгуфlэгурэ дыгушхуэу,

Адыгэ лъэпкъыр Тхьэм дигъэпсэу.Адыгэ Хабзэ